ประวัติผู้สอน

ชื่อ นายอัมรินทร์  เหนือเร้อยเอ็ด

ตำแหน่ง ครู คศ. ๑

หน้าที่รับผิดชอบ

ปฏิบัติหน้าที่ครูสอนวิชาชีววิทยา

กลุ่มสาระฯ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

หน้าที่รับผิดชอบงานพิเศษอื่นๆ

  1. หัวหน้างานพัสดุโรงเรียน
  2. ตำแหน่งหัวหน้างานยานพาหนะ
  3. ตำแหน่งหัวหน้างานการประเมินภายใน
  4. หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
  5. ตำแหน่งหน้าที่ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์