การรับสมัคร นศท.๒๕๖๓

คุณสมบัติ คุณลักษณะของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ดังต่อไปนี้

๑. เป็นชายหรือหญิง และมีสัญชาติไทย

๒. มีอายุไม่ต่ํากว่า ๑๕ ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและไม่เกิน ๒๒ ปีบริบูรณ์ โดยให้นับอายุตาม กฎหมาย ว่าด้วย การรับราชการทหาร สําหรับผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องได้รับความยินยอมของบิดา มารดา หรือ ผู้ปกครองตามกฎหมาย

๓. สําเร็จการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่าขึ้นไป และมีผลการศึกษา ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า

๔. กําลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เปิดการฝึกวิชาทหาร (โรงเรียนศรีพฤฒา)

๕.ไม่เป็นโรค หรือ สภาพร่างกาย หรือสภาพจิตใจ ซึ่งไม่สามารถเข้ารับราชการทหารได้ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

๖. ค่าดัชนีความหนาของร่างกาย (BMI) ชาย ต้องน้อยกว่า ๓๕ กิโลกรัม : ตารางเมตร และ หญิง ต้องน้อยกว่า ๓๐ กิโลกรัม : ตารางเมตร ตรวจค่า BMI

๗. มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่มีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษทุกประเภท

๘.จะต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ดังนี้

อ่านระเบียบการรับสมัครและรายงานตัว ทั้งหมดคลิก!!!!