Monthly Archives: กรกฎาคม 2017

ข่าวประกาศ

สัปดาร์ที่ 3 ภูมิศาสตร์ทวีปเอเชีย

สวัสดีนักเรียนทุกคน ในสัปดาร์นี้ เราจะศึกษาภูมิศาสตร์ทว

สัปดาที่ 2 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย

ใบความรู้ ใบงาบ แบบทดสอบ

สัปดาห์ที่ 1 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์

ข้อตกลง ตัวชี้วัด การวัดแลประเมินผล กลุ่มเสวนา Facebo0k