ประวัติผู้สอน

♥♥♥ นางสาวธนาภรณ์  ทดแทน  ♥♥♥ 

 

ำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนศรีพฤฒา 

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน้าที่รับผิดชอบ

→ สอนวิชาสังคมศึกษา ชั้น ม.1

→ สอนวิชาประวัติศาสตร์ ชั้น ม.1

→  งานบุคลากรโรงเรียน