การพัฒนาตนเอง

การเข้าร่วมการอบรม

  1.  อบรมการพัฒนาศักภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
  2.  ………………………………….

การนำนักเรียนเข้าแข่งขัน

  1.  ………………………………….
  2.  …………………………………