This is default featured slide 1 title

This is default featured slide 1 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 2 title

This is default featured slide 2 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 3 title

This is default featured slide 3 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 4 title

This is default featured slide 4 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 5 title

This is default featured slide 5 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

 

เราคือตาล

     ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รูปคน

                        0117@sts.ac.th     *****

ภาษาไทย ม.6 วิธีการสอนแบบเรียนปนเล่น

วิธีการสอนแบบเรียนปนเล่นkoalapenguins

 1. 1. การจัดการเรียนรู้ แบบเล่นปนเรียน (Play and Learn)
 2. 2. การจัดการเรียนรู้แบบเล่นปนเรียน หมายถึง วิธีการจัด กิจกรรมให้กับเด็กโดยยึดหลักจิตวิทยาและธรรมชาติ ของเด็กที่ชอบเล่นอยู่แล้ว ด้วยการใช้เทคนิควิธีการบูรณา การสาระความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ที่ต้องการให้เกิด กับเด็กและการเล่นให้เข้าด้วยกันทาให้เด็กได้เล่น รู้สึก สนุกสนานอยากเรียนรู้มากขึ้น
 3. 3. โมเดลการจัดการเรียนรู้แบบเล่นปนเรียน
 4. 4. • ฟรอเบล (Frobel) บิดาแห่งการอนุบาลศึกษาเชื่อว่า การเล่นเป็นการเรียนรู้ของเด็ก • การเล่นในโลกเล็กๆของเด็กจะช่วยให้เด็กปรับตัวให้เข้า กับสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีกฎเกณฑ์บางอย่างที่เด็ก ต้องเรียนรู้ • เด็กได้รับการพัฒนาทักษะทางสังคมโดยเฉพาะความ รับผิดชอบและการสร้างวินัยในตนเองให้กับเด็ก การเล่นปนเรียนสาคัญอย่างไร ?
 5. 5. 1. การเล่นนาไปสู่การค้นพบเหตุผลและการคิด 2.การเล่นเป็นการเชื่อมโยงระหว่างเด็กกับสังคม 3. การเล่นเป็นการนาเด็กไปสู่ภาวะความสมดุลทางอารมณ์ องค์ประกอบสาคัญของการเล่นมี 3 ประการ
 6. 6. ประเภทของการเล่น 1.การเล่นเพื่อการค้นคว้า เป็นการเล่นที่เด็กได้ใช้ ประสาทสัมผัสในการทดลองหรือหยิบจับตรวจสอบสิ่ง ต่างๆที่อยู่รอบตัว ทาให้เด็กได้เรียนรู้รูปร่าง ขนาด ความ ละเอียดของวัตถุสังเกตความแก่ อ่อน ของสี เป็นต้น
 7. 7. 2.การเล่นที่ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และทักษะทางมือ เป็น การเล่นที่เด็กนาสิ่งของต่างๆนามาประกอบเป็นของเล่นอย่าง ง่ายได้กระทานั้นทาให้เด็กได้รับความสุขความพอใจ
 8. 8. 3. การเล่นเป็นตัวละครหรือจินตนาการ เป็นการเล่น เลียนแบบจากสิ่งที่เห็นในชีวิตประจาวัน เด็กจะดัดแปลง สถานที่เล่นให้เป็นสถานที่ตามความคิดของเขาเอง และนำ สิ่งต่าง ๆ มาดัดแปลงให้เป็นไปตามความคิดของตนเอง
 9. 9. 4.การเล่นออกกาลังกาย เป็นการเล่นที่ใช้พลังงานของ ร่างกาย ซึ่งเด็กที่จะมาเล่นร่วมกันต้องเคารพกฎกติกาของ การเล่น เรียนรู้การแพ้การชนะ และทาให้เด็กปรับตัวให้ เข้ากับเพื่อนได้ดี
 10. 10. 5.การเล่นเกมในบ้าน เป็นการเล่นร่วมกับพี่ๆน้องๆภายในครอบครัว 6. การเล่นที่ช่วยทาให้เพลิดเพลิน จากการดู ฟัง สังเกต ฟังเพลงฟัง นิทาน จึงทาให้เกิดความเพลิดเพลินและสนุกสนานได้
 11. 11. ประโยชน์ของการเล่นปนเรียนต่อเด็กปฐมวัย • ช่วยสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่รู้สึกผ่อนคลายให้กับ เด็ก • ช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้โดยผ่านขบวนการค้นคว้า สารวจ ทดลองผ่านการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า • ช่วยให้เด็กมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และส่งเสริมเชาว์ ปัญญาจากการเล่นปนเรียน
 12. 12. • ช่วยพัฒนาเด็กให้มีทักษะทางสังคม • ช่วยให้เด็กเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นนามธรรมง่ายยิ่งขึ้น • ส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อเล็กให้กับเด็ก • พัฒนาเด็กในด้านคุณธรรมและจริยธรรม •ส่งเสริมทักษะทาภาษาให้กับเด็ก
 13. 13. ครูสามารถจัดกิจกรรมเล่นปนเรียนให้เข้ากับกิจกรรมประจาวันทั้ง 6 กิจกรรมได้ ดังนี้ ครูจัดการเล่นปนเรียนที่โรงเรียนอย่างไร ? 1.กิจกรรมเสริมประสบการณ์
 14. 14. 2.กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ เช่น การเคลื่อนไหว ตามเสียงเพลง กิจกรรมเคลื่อนไหวตามท่าทางของสัตว์ เป็นต้น
 15. 15. 3.กิจกรรมสร้างสรรค์ เช่น การปั้นดินน้ามัน การ วาดรูประบายสี เป็นต้น
 16. 16. 4. กิจกรรมเสรี หรือ เล่นตามมุม เด็กได้เล่นตามมุม ประสบการณ์ต่างๆ เช่น การเล่นบทบาทสมมุติในบ้าน เด็กเล่น ต่อบล็อกในมุมบล็อกเพื่อเรียนรู้รูปทรงต่างๆ เรียนรู้เกี่ยวกับมิติ ต่างๆ เรียนรู้การชั่งน้าหนักในมุมคณิตศาสตร์ เป็นต้น
 17. 17. 5. กิจกรรมกลางแจ้ง ครูจัดกิจกรรมเพื่อเด็กได้พัฒนา กล้ามเนื้อส่วนต่างๆและส่งเสริมความสามัคคีในการเล่นกับ เพื่อน
 18. 18. 6.เกมการศึกษา เน้นการพัฒนาด้านสติปัญญา ภาษา และการคิดแบบต่างๆ เช่น ให้เด็กเล่นภาพตัดต่อ เพื่อ พัฒนาด้านการสังเกต เป็นต้น
 19. 19. โมเดลวิธีการสอนแบบเรียนปนเล่น
 20. 20. แหล่งที่มา http://taamkru.com/th/
 21. 21. จัดทาโดย นางสาวศุภนิดา งามขา รหัส 5615871031 คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

สวัสดีชาวโลก – -‘

Welcome to SRIPRUETTA School Sites. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!