เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ นางสาวมินตรา ลายสนิทเสรีกุล 

ผลงานทางวิชาการ ครูอัมรินทร์  เหนือร้อยเอ็ด

    1. วิจัยรายงานผลการวิจัยในชั้นเรียน เรื่องเนื้อเยื่อพืช
    2. ผลงานสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ – 1
    3. ผลงานสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ – 2
    4. ปฏิบัติการสตัฟฟ์สัตว์